درحال بارگذاری...

گفت وگو با عوامل نمايش نگاهم به درياست تا كسي آب نبرد

I look at the door so that no one gets water